Return to Operativa

Požarni okoliš

PREDSTAVITEV OPERATIVNEGA OBMOČJA DRUŠTVA

 Operativno območje PGD Šoštanj – mesto pokriva teritorij občine Šoštanj

PGD Šoštanj-mesto je osrednje gasilsko društvo v občini. Pokriva največji del občine, kar dobre 52% vsakega območja v občini in dobrih 62% vsega prebivalstva. Kraj Šoštanj je pretežno ravninski del, je strnjeno trško naselje z poslovno trgovskimi objekti in stanovanjskimi bloki do 4 nadstropja, industrijski objekti pa se nahajajo izven centra mesta. Ostale območje v tem požarnem rajonu so  pretežno  hribovita s tipično vaško poselitvijo.

 

 Ostali del občine Šoštanj pa pokrivajo ostala prostovoljna gasilska društva

PGD Topolšica pokriva dobre 32% površine občine in 18% prebivalstva. Pokriva hribovite zaselke z veliko gozdno poraščenostjo (Zavodnje in Šentvid), vse do višine cca 1000 m. Izrazito pa izstopa nižinski del kjer je strnjeno naselje z velikim zdraviliško – turističnem kompleksu na območju  Topolšice. Na tem rajonu se nahaja tudi pristajalno – vzletna steza za Aero Klub Velenje.

 

PGD Lokovica pokriva celotno KS Lokovica, kar je dobrih 10% območja in 9% prebivalstva. To je dolina, katero levo in desno obdajajo hribi, skozi dolino pa teče Šaleška magistrala.

 

PGD Gaberke pokriva celotno KS Gaberke, ter obmejni del KS Ravne, kar je 10%  območja in slabe 6% prebivalstva. Gaberke so gosto naseljene, ki se nadaljujejo v dolino Velunje. Po tej dolini teče potok Velunja, kateri je uvrščen pod hudourniške potoke. Zaradi lažje in hitrejše dostopnosti pa ta enota dostikrat pokriva tudi del požarnega rajona PGD Škale in del rajona PGD Podgorje pri Slovenj Gradcu.

 Območje našega PGD meji na teritorij

PGD Pesje                 v občini Velenje

PGD Paška vas        v občini Šmartno ob Paki

PGD Mozirje              v občini Mozirje

PGD Topolšica          v občini Šoštanj

PGD Gaberke            v občini Šoštanj

PGD Lokovica           v občini Šoštanj

 

Naše PGD pokriva mestno jedro, ter oddaljena hribovita naselja. Skupna površina, ki jo pokriva naše PGD, znaša 5.069 ha. Skupno število prebivalcev območja našega PGD je 5.110.

 

ŠTEVILO PREBIVALCEV PO NASELJIH

 

Krajevna skupnost št. prebivalcev
Šoštanj 2.769
Skorno, Florjan 1.096
Ravne 1.061
Bele Vode 245

 

 Seznam javnih objektov, obrtnikov in stavb z nad dvema nadstropjema

OBJEKT Območje KS
Termoelektrarna Šoštanj Šoštanj
Gorenje – Mekom Šoštanj
TUŠ – Pilon center Šoštanj
Bloki Cankarjevo naselje Šoštanj
Bloki Tovarniška pot Šoštanj
Bloki Kajuhova ulica Šoštanj
Osnovna šola Šoštanj Šoštanj
Lamiles – lesni izdelki Florjan
Mizarstvo Pergovnik Ravne
Vulkanizerstvo – Vrčkovnik Šoštanj
Gorenje – kopalnice Šoštanj
Žagarstvo Savinek Bele Vode
Žagarstvo Virnek Šoštanj

  Seznam sakralnih in drugih zgodovinskih objektov

zap.št. OBJEKT Območje KS
Napotnikova galerija Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
Vila Široko, Metleče Šoštanj
Graščina Gutenbachl Ravne
Grad Turn Šoštanj
Pusti grad Šoštanj
Mornova zijalka Bele Vode
Cerkev – mežnarija Bele Vode
Mestna cerkev Šoštanj
Župnijska cerkev Šoštanj
Trg Bratov Mravljak Šoštanj
Vila Mayer Šoštanj

 

 Stanje komunalne infrastrukture

Ceste v mestu, naseljih in njegovi okolici so asfaltirane in prevozne skozi vse leto. Za težka gasilska vozila so v večini primerov primerna. Ob večjem deževju so nekatere ceste neprevozne zaradi poplavljenosti ali zaradi proženja plazov. Pozimi pa je ob večjem sneženju do pluženja otežena vožnja po večini cest. PGD Šoštanj skupaj z občinskim poveljstvom večkrat letno organizira pregled in spoznavanje prevoznosti cest.

 

 Oskrba z električno energijo

zap.št. Ime objekta Lokacija objekta Moč
TE Šoštanj Šoštanj 790 MW
Hidro el. Mežnar Florjan (ob cesti) 20 KW
Hidro el. Rezoničnik Bele Vode (Zaloka) 20 KW
Hidro el. Marinšek Bele Vode (Zaloka) 20 KW
Elektro Celje Velenje – Pesje

 

Oskrba s plinom

Na območju, ki ga pokriva naše PGD nimamo  zemeljskega plinovoda, vendar obstajajo posamezna gospodinjstva, ki se ogrevajo preko lastnega plinovoda. Točnih podatkov nimamo.

 Oskrba s kurilnim oljem

Na področju  PGD Šoštanj – mesto se ravno tako gospodinjstva ogrevajo na kurilno olje. Teh gospodinjstev je več, vendar točnih podatkov prav tako nimamo.

 Oskrba z ogrevanjem iz toplovoda

Na področju PGD Šoštanj – mesto se večina krajanov ogreva iz toplovoda.

 Oskrba z vodo

Z vodovodom iz Grmovega vrha je povezan večji del Šoštanja in okolice.

 Seznam hidrantov na območju PGD Šoštanj – mesto

Mikrolokacije nadzemnih in podzemnih hidrantov na našem operativnem območju so v prilogi načrta.

 Seznam pomembnih zajetij požarne vode

zap.št. Ime podjetja Objekt opomba
TE Šoštanj Jez na Paki Tehnološka voda
TE Šoštanj – RLV Družmirsko jezero Tehnološka voda
TE Šoštanj Zajetje Topolšica Tehnološka voda
KP Velenje Vodohran Grmov vrh Oskrba s pitno vodo
KP Velenje Vodohran Pusti grad Oskrba s pitno vodo
KP Velenje Vodohran Skorno Oskrba s pitno vodo
KP Velenje Vodohran Ravne Oskrba s pitno vodo
KP Velenje Vodohran Lokovica Oskrba s pitno vodo
KP Velenje Vodohran Šentvid Oskrba s pitno vodo
KP Velenje Vodohran Zavodnje Oskrba s pitno vodo
KP Velenje Čistilna naprava Čiščenje odpadnih vod
KP Velenje Vodovod Distribucija pitne vode

Ogroženost gozdov

Gozdovi, ki jih pokriva naše PGD so razvrščeni v III. kategorijo ogroženosti. Območje Smrekovca je zelo ogroženo zaradi težke dostopnosti ter pomanjkanja vode skozi vse leto. V primeru snega so ceste neprevozne.

 Nevarnost tehničnih intervencij z različnimi nevarnimi snovmi

V Termoelektrarni Šoštanj uporabljajo nevarne snovi in je velika možnost, da pride do razlitja le teh. V Termoelektrarni uporabljajo vodik za hlajenje generatorja in zato obstaja velika možnost, da pride do eksplozije.